ZIELONA
MAŁOPOLSKA

Aktualizacje w programie „Czyste Powietrze 2023”.

Rząd dąży do bardziej efektywnej walki ze smogiem poprzez zwiększenie progów dochodowych, wzrost dostępnych dofinansowań oraz przyspieszenie wypłat. Maksymalna dotacja wynosi teraz 66 tysięcy złotych dla podstawowego poziomu wsparcia oraz aż 135 tysięcy złotych w przypadku najwyższego stopnia wsparcia.

Jakie wymagania trzeba spełnić oraz na jakie dofinansowanie można liczyć, ubiegając się o dotację z programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku?

Rewizja „Czyste Powietrze 2023” – zmiany w programie Dotychczas wprowadzone modyfikacje w rządowym programie „Czyste Powietrze” miały na celu ułatwienie procesu składania wniosków, obniżenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania wsparcia oraz skrócenie długich terminów oczekiwania na decyzje. Od niedawna również wnioskodawcy mogą liczyć na prefinansowanie, czyli wypłatę środków jeszcze przed rozpoczęciem prac montażowych. Najnowszy nabór, rozpoczęty 3 stycznia 2023 roku, przynosi m.in. wyższe progi dochodowe, zwiększone kwoty dofinansowania, krótszy czas oczekiwania na wsparcie oraz w przypadku kompleksowej termomodernizacji, wymóg przeprowadzenia audytu energetycznego. Nowa odsłona programu wprowadza również możliwość złożenia dwóch wniosków.

Okres obowiązywania programu „Czyste Powietrze” Program będzie prowadzony od 2018 do 2029 roku, przy uwzględnieniu:

 • zawierania umów do 31 grudnia 2027 roku,
 • wydawania środków do 30 września 2029 roku. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

 

Program „Czyste Powietrze 2023” obejmuje finansowanie projektów, zarówno tych, które już się zaczęły, jak i tych, które zostały zakończone. Wsparcie zostanie przyznane dla inwestycji, które rozpoczęły się maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 roku.

 

 

Biorący udział w programie „Czyste Powietrze 2023” – beneficjenci O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub posiadających oddzielne lokale mieszkalne w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnionymi księgami wieczystymi. Roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 135 000 złotych.

 

Osoby starające się o dofinansowanie na wymianę pieców oraz termomodernizację zostały podzielone na trzy grupy.

 

I grupa – podstawowa

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł).

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej
termomodernizacji:

35 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

60 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

66 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej
termomodernizacji:

25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

31 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

56 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej
termomodernizacji:

13 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

33 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

nie dotyczy

II grupa

Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej
termomodernizacji:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

90 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

99 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej
termomodernizacji:

32 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

72 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

81 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej
termomodernizacji:

25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

48 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

nie dotyczy

III grupa – intensywne wsparcie

Trzecia grupa uwzględnia osoby fizyczne których dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przekracza kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Innym kryterium jest ustalone prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego), który musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego, jej roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie, które wyniesie od 90 do 100%.

 

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej
termomodernizacji:

70 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

120 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

79 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

135 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej
termomodernizacji:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

100 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

115 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej
termomodernizacji:

40 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

70 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

nie dotyczy

Czyste Powietrze 2023 – na co dofinansowanie?

Na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ dedykowanej Programowi „Czyste Powietrze”, Producenci mogą umieszczać na liście urządzenia, których wymagania techniczne są zgodnie z dokumentacją Programu Czyste Powietrze obowiązującą od 15.05.2020 r. Lista ta ma być sukcesywnie uzupełniana. Docelowo w Programie Czyste Powietrze będzie możliwe uzyskanie dotacji tylko na urządzenia i materiały znajdujące się na liście urządzeń i materiałów.

Program „Czyste Powietrze 2023” pozwala uzyskać dofinansowanie m.in. na na:

 • audyt energetyczny,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • kotły gazowe i olejowe,
 • kotły na paliwo stałe (zagazowujące drewno lub na pellet drzewny),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • ocieplenie przegród budowalnych oraz na stolarkę okienną i drzwiową.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2022 r. zostaną wycofane dotacje na kotły węglowe, a to źródło ciepła będzie dofinansowanie jedynie jeśli montaż został dokonany do 31 grudnia 2021 roku.

Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, wygasa możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Zielona Małopolska

+48 500 710 300

kontakt@zielonamalopolska.pl

Grunwaldzka 243, Nowy Sącz

Napisz do nas

Wyrażam zgodę