ZIELONA
MAŁOPOLSKA

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” na rok 2023

Rząd dokonał rewizji programu „Czyste Powietrze” w celu skuteczniejszej walki z zanieczyszczeniem powietrza. Ustanowiono wyższe progi dochodowe, zwiększono dostępne dofinansowanie oraz przyspieszono proces wypłaty środków. W ramach tego programu, maksymalna dotacja osiąga 66 tysięcy złotych dla przypadku podstawowego oraz aż 135 tysięcy złotych dla wsparcia o najwyższym wymiarze.

Jakie są kryteria kwalifikacji oraz jakie korzyści finansowe można uzyskać, starając się o wsparcie z „Czystego Powietrza” w roku 2023?

Zaktualizowany program „Czyste Powietrze” w 2023 roku. Dotychczas wprowadzone zmiany w programie rządowym „Czyste Powietrze” mają na celu uprościć proces składania wniosków, obniżyć próg dochodowy umożliwiający dostęp do dofinansowania oraz skrócić długotrwałe oczekiwania na decyzje. Obecnie, wnioskodawcy otrzymują możliwość prefinansowania, czyli wypłaty środków jeszcze przed rozpoczęciem instalacji. Nowa edycja programu, aktywna od 3 stycznia 2023 roku, wprowadza między innymi wyższe progi dochodowe, zwiększone kwoty dofinansowania, skrócony czas oczekiwania na wsparcie oraz w przypadku kompleksowej termomodernizacji, wymóg przeprowadzenia audytu energetycznego. Ponadto, nowa odsłona umożliwia złożenie dwóch wniosków.

Okres trwania programu „Czyste Powietrze” Program będzie realizowany w okresie od 2018 do 2029 roku, przy założeniach:

  • umowy będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku,
  • środki muszą zostać wykorzystane do 30 września 2029 roku. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

 

Program „Czyste Powietrze 2023” obejmuje finansowanie projektów zarówno rozpoczętych, jak i zakończonych. Wspierane inwestycje to te, które rozpoczęły się maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, z datą nie wcześniejszą niż 15 maja 2020 roku.

 

Uczestnicy programu „Czyste Powietrze 2023” Osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub posiadającego odrębną księgę wieczystą lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym, może ubiegać się o wsparcie. Roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 135 000 złotych.

Osoby starające się o dotacje na wymianę pieców oraz termomodernizację zostały podzielone na trzy grupy.

 

I grupa – podstawowa

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł).

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej
termomodernizacji:

35 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

60 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

66 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej
termomodernizacji:

25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

31 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

56 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej
termomodernizacji:

13 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

33 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

nie dotyczy

II grupa

Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej
termomodernizacji:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

90 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

99 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej
termomodernizacji:

32 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

72 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

41 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

81 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej
termomodernizacji:

25 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

48 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

nie dotyczy

III grupa – intensywne wsparcie

Trzecia grupa uwzględnia osoby fizyczne których dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przekracza kwoty:

  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Innym kryterium jest ustalone prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego), który musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego, jej roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie, które wyniesie od 90 do 100%.

Rodzaj przedsięwzięcia Maksymalna kwota dotacji
(bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)
Maksymalna kwota dotacji
(z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. bez kompleksowej
termomodernizacji:

70 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

120 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

79 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

135 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła. bez kompleksowej
termomodernizacji:

50 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

100 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

bez kompleksowej
termomodernizacji:

59 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

115 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie. bez kompleksowej
termomodernizacji:

40 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową
termomodernizacją:

70 000 zł
(dodatkowo audyt
energetyczny: 1 200 zł)

nie dotyczy

 

 

 

Zielona Małopolska

+48 500 710 300

kontakt@zielonamalopolska.pl

Grunwaldzka 243, Nowy Sącz

Napisz do nas

Wyrażam zgodę